Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

18 Aralık 2020 Tarihinde Yayınlanan 296/2020 Sayılı Kanun Ile Romanya Mali Kanunu’nda Değişiklikler Yapılmıştır.

Mezkur değişiklikler kapsamında 296/2020 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinde yer alan “Harcamaların kaydedildiği tarihte, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanan, AB Listesinin Ek I ve / veya Ek II'sinde yer alan ve vergi amaçlı işbirliği yapılmayan bir Devlette bulunan bir kişi ile yapılan işlemler sonucunda yapılan harcamalar “ hükmü 227/2015 Sayılı Romanya Mali Kanunu’nun 25. Maddesinin 4. Fıkrasının f bendine “f1” olarak eklenmiştir. Anılan Kanunun 25. Maddesinin 4. Fıkrası “Aşağıdaki giderler düşülemez” hükmünü amirdir. 25. Madde Romanya Mali Kanunu’nun “Kar-Gelir Vergisi” başlıklı İkinci Kısmının “Mali sonucun Hesaplanması” na ilişkin İkinci Bölümü’nde yer almaktadır.

İlaveten, 7 Ekim 2020 tarihli, C 7-331 sayılı AB Resmi Gazetesinin) II Nolu ekinde Türkiye’den vergisel işbirliği konusunda gelişim beklendiği belirtilmiş ve Türkiye II No’lu liste içerisine alınmıştır.

Anılan mevzuat değişikliği mevcut haliyle Türkiye’den yapılan bütün alımları kapsadığı ve firmaların bu alımlar için yaptıkları harcamaları muhasebe hesaplarında artık “gider” olarak düşemeyecekleri şeklinde yorumlanmakta ve bu durum firmalarımız açısından önemli bir mali yük getirmektedir.