Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu (Cbsa) Gümrük Vergisi Kıymet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıyor

Kanada’nın gümrüklerden sorumlu kurumu Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu (CBSA) tarafından yayımlanan 29 Mayıs 2023 tarihli bildirim ile, Kanadalı işletmelerin rekabet gücünü korumak ve yükselen e-ticaret hacmi ve talebini karşılamak amacı ile, yasal altyapı ve düzenleyici kurumlar da dahil olmak üzere gümrüklerle ilgili süreçlerinin CBSA tarafından sürekli yeniden gözden geçirildiği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, “Gümrük Vergisi Kıymet Yönetmeliği”nde birtakım değişiklikler yapılması önerisinin getirildiği; bu tür bir düzenlemenin, Kanadalı ithalatçıların yurtdışı kaynaklı ithalatçılar ile daha eşit şartlarda rekabet edebilmelerine yardımcı olacağı (compete on a more level playing field with foreign-based importers) ve daha düşük değer ile hazırlanan gümrük beyannameleri üzerinden ödenen vergiler nedeniyle Kanada Hükümetinin uğradığı gümrük vergisi gelir kaybına çözüm getirileceği; yapılacak düzenlemeyle yasal ve düzenleyici çerçevenin de güçlendirilmiş olacağı belirtilmiştir.

CBSA tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın içinde bulunduğumuz dönemde ithalata konu eşyanın gümrük değerinin belirlenmesine ilişkin düzenleyici çerçevesinin “Dünya Gümrük Örgütü” çatısı altında oluşturulan uluslararası mutabakat ile uyumlu olmadığı; bu durum neticesinde, yurtdışı kaynaklı ithalatçıların, ticaret zinciri içerisinde eşyanın kıymetini belirlerken satışları daha düşük fiyat üzerinden beyan edebildikleri ve ithalata konu eşya için daha az gümrük vergisi ödeyebildikleri; bunun yurtdışı kaynaklı ithalatçılar lehine haksız bir avantaj oluşturduğu ifade edilmektedir.

CBSA açıklamasında devamla, bu doğrultuda, “Kanada'ya ihraç edilmek üzere satılan" şeklinde yeni bir kavram oluşturularak tanımının yapılması ve "Kanada'daki alıcı" kavramının mevcut tanımının değiştirilmesi halinde bahsekonu uyumsuzluğun giderilebileceği; önerilen mevzuat değişikliklerinin, ithalata konu tüm ürünler için yapılan gümrük vergisi kıymet hesaplamalarında tutarlı ve güvenilir bir yöntem sunacağı belirtilmektedir.

CBSA açıklamasında son olarak, taslak öneri metninin Kanada Resmi Gazetesinin Birinci Bölümünde yayımlandığı; ithalatçılar, iş insanları ve gümrük komisyoncuları gibi ilgili tüm paydaşların en geç 26 Haziran 2023 tarihine kadar söz konusu taslak düzenlemeye ilişkin görüş ve önerilerini (https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2023/2023-05-27/html/reg1-eng.html) linki üzerinden yazılı olarak iletmelerinin mümkün olabileceği ifade edilmektedir.

Kanada Hükümeti daha önce açıkladığı 2021 Bütçesinde “Gümrük Kanunu”nda değişiklik yapılmasını teklif etmiş; yapılması öngörülen değişiklikle gümrük vergisi ve vergi tahsilat işlemlerinin iyileştirilmesini ve eşyanın kıymetinin tüm ithalatçılar tarafından adil ve tutarlı bir şekilde belirlenmesini hedeflemiş; bu çerçevede, 4 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında, önerilen değişikliklerle ilgili gayri resmi bir istişare duyurusu yayımlamıştı. 

Öte yandan, CBSA, 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında C$39 milyarın üzerinde vergi (Gümrük vergileri, Özel İthalat Tedbirleri Yasası (Special Import Measures Act-SIMA) Vergileri, Mal ve Hizmet Satış Vergileri (GST) ve Özel Tüketim Vergileri) tahakkuk ettirmiştir. Kanada’da e-ticaret platformunun ticari faaliyetler içerisindeki önemi gittikçe artmakta olup perakende e-ticaret satışlarının toplam perakende satışlar içerisindeki payı 2019 yılında %3,9 iken 2022 yılında bu oran %6,2'ye yükselmiştir. Kanada’da perakende e-ticaret satışları ise Şubat 2020-Temmuz 2022 döneminde %67,9 oranında artmıştır.

Kanada'da yerleşik olmayan işletmelerin Amazon gibi büyük e-ticaret platformları üzerinden satış yapmaları için Kanada’da “yerleşik olmayan ithalatçı” (non-resident importer-NRI) statüsü ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Söz konusu yönetmelik değişikliği, “yerleşik olmayan ithalatçı” kategorisinde yer almak suretiyle Kanada'ya doğrudan ithalat işlemi gerçekleştiren tüm firmalarımızın satışlarını etkileyecektir. Bu çerçevede, anılan yönetmelik değişikliğine ilişkin sürecin, Kanada’ya “yerleşik olmayan ithalatçı” statüsü bulunan firmalarımız ve ihracatçılarımız tarafından, partnerlik ilişkisi tesis ettikleri ithalatçı veya gümrük komisyoncusu gibi ilgili diğer paydaşlar ile istişareli biçimde, yakından takip edilmesinde ve görüş ve değerlendirmelerini yukarıda sunulan link üzerinden 26 Haziran 2023 tarihine kadar iletmelerinde fayda görülmektedir.