Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yunanistan'da iklim krizi ile mücadeleye yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

Yunanistan Cumhuriyeti "İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı" ile “Ulusal Büyüme Fonu” arasında 1 Kasım 2022 tarihinde iklim krizi ile mücadeleye yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Büyüme Fonu tarafından Söz konusu Mutabakat Zaptı imzasına ilişkin olarak 3 Kasım 2022 tarihinde bir basın bildirisi de yayımlanmıştır.

Adı geçen iki kurum, bahse konu Mutabakat Zaptı ile -Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm için 2022-2024 Stratejik Planının hedeflerine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını vurgulayarak- ülkenin iklim değişikliği gerçeğine uyum sağlamasını ve özellikle altyapı açısından dayanıklılığının güçlendirilmesini amaçlayan çok katmanlı bir işbirliğine gideceklerini ilan etmişlerdir. Ortaya koydukları irade ile bu iki kurum, doğal afet risklerinin en iyi biçimde idaresine odaklanarak, iklim değişikliği kaynaklı yıkıcı etki ve potansiyel tehditlerin ayrıntılarının ortaya çıkarılmasını ve yönetimini kolaylaştıracak bilgi ve araçları ortaklaşa geliştirmeyi ve yaygın biçimde kullanmayı amaçlamaktadır.

Anılan Mutabakat Zaptı ile kurumlar ayrıca birbirlerinin deneyim ve uzmanlıklarından yararlanarak, Yunanistan'ın kritik altyapısı ve iklim değişikliğine yönelik gerekli ayarlamaları gerçekleştirme ihtiyacı gibi iklimle ilgili risklere karşı özellikle hassas olan sektörlerde eylemler ve pilot programlar geliştirebilecek; ayrıca vatandaşları iklim krizi, etkisi ve buna nasıl yanıt verileceği konusunda bilgilendirici ve eğitici faaliyetler de düzenleyebilecektir.

Bahse konu işbirliği, iklim krizinin olumsuz etkileriyle mücadelede ulusal işbirliğinin ve toplu eylemin önemini vurgulaması bakımından önem arz etmektedir.