Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kosova Cumhuriyetinde Genel Ürünlerin Güvenliğine İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi.

Kosova Cumhuriyetinde, Genel Ürünlerin Güvenliğine İlişkin Kanun 03/04/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanun, piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olmasını, ürünlere ilişkin genel güvenlik gerekliliklerini, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, kamuoyunu bilgilendirmeyi, teşvik edici tedbirleri almayı ve tanımlanan gerekliliklerin yerine getirilmesi için gözetim ve denetimini amaçlamaktadır.

Bu kanun, genel ürün güvenliğine ilişkin 3 Aralık 2001 tarihli ve 2001/95/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ve Gıda ürünlerini taklit etmekle ilişkin 25 Haziran 1987 tarihli ve 357/87/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi ile tamamen uyumludur.

 

Bahse konu kanuna ilişkin ayrıntılı bilgiye https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=71816 bağlantı adresinden ulaşılabilir.