Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

IMF Kamerun Masası Sorumluları ile Kamerun Yetkilileri Personel Düzeyinde Genişletilmiş Kredi Kolaylığı ve Genişletilmiş Fon Kolaylığı Üzerinde Mutabakat Sağlayarak, 5. Madde İstişarelerini Tamamladı

IMF Kamerun Masası Sorumluları ile Kamerun Yetkilileri Personel Düzeyinde Genişletilmiş Kredi Kolaylığı (ECF) ve Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) Üzerinde Mutabakat Sağlayarak, 5. Madde İstişarelerini Tamamladı.

IMF Heyeti ve Kamerun yetkilileri personel düzeuinde ekonomi politikaları üzerinde 5. Gözden Geçirme İstişarelerini uzlaşı ile tamamlayarak, Kamerun'un IMF ile olan programının da 12 aylık bir süre için uzatılmasına mutabık kalmışlardır. IMF yönetimi tarafından Gözden Geçirme İstişarelerinin onaylanması ve Yönetim Kurulu tarafından tamamlanmasının ardından Kamerun Hükümeti 72.7 milyon dolarlık (55.2 milyon dolar SDR)' a erişim sağlamış olacak.

IMF Heyetince, Kamerun'un ardı sıra yaşanan uluslararası şoklara dirençli kaldığını ve bu direnci sürdürdüğünü ifade ederek, Reel GSMH'nin 2023 sonunda %4'e; 2024 sonunda ise 4.3'e ulaşacağı ifade edilmiştir. IMF Heyeti 2023 yılının 4. Gözden Geçirmesinin de tamamlandığını ifade etmiştir. Müzakereler, yapısal dönüşüm yoluyla büyüme potansiyelinin artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele de dahil olmak üzere, orta vadeli büyümeyi ve dayanıklılığı artırmaya yönelik makro kritik politika önlemlerine odaklanmıştır.

Cemile SANCAK başkanlığındaki IMF heyeti, Kamerun Sorumlusu, 19.10.2023-01.11.2023 tarihleri arasında Kamerun'u ziyaret ederek, 02-16.11.2023 tarihleri arasında IMF Yönetim Kurulu tarafından 29.07.2021 tarihinde onaylanan ve 3 yıllık ECF ve EFF anlaşmaları kapsamında toplamda 483 milyon dolarlık SDR'ı içeren (yaklaşık 689.5 milyon dolar) 5. Gözden Geçirme Görüşmeleri altında son dönem küresel şoklar ve orta/uzun ölçekli büyüme ve ekonomin direncine yönelik alınan makro politik önemleri görüşmüşlerdir.

-Görüşmeler sonunda Sayın SANCAK tarafından yapılan açıklamada;

“ ECF ve EFF anlaşmaları altında 5. Gözden Geçirme Programının onaylanmasını destekleyen finansal ve ekonomik politikaların onaylanmasının IMF ile Kamerun heyetleri arasında tamamlandığını açıklamaktan mutluluk duyduğunu ifade etmiştir. Aralık ayında IMF İcra Kurulu tarafından yapılacak beşinci gözden geçirmenin sonuçlanması, 55,2 milyon SDR'lik (yaklaşık 72,7 milyon ABD Doları) ödeme yapılmasını sağlayacak ve düzenleme kapsamında ödenen toplam IMF mali desteğinin 427,8 milyon SDR'ye (yaklaşık 566,3 milyon ABD Doları) çıkmasını sağlayacak. Ayrıca, IMF yetkilileri ECF ve EFF düzenlemelerinin 12 ay süreyle Temmuz 2025'e kadar uzatılması konusunda Kamerunlu yetkililerle personel düzeyinde bir anlaşmaya vardı. Uzatma, 110,4 milyon SDR (yaklaşık 145,4 milyon ABD Doları) tutarında ek finansman sağlayacak. “

“Kamerun ekonomisi, sıkı küresel finansal koşullar ve yüksek petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da dâhil olmak üzere zorlu dış ortam karşısında dirençli kalmayı sürdürdü. Reel GSYİH büyümesinin 2023'teki yüzde 4'lük artışın ardından 2024'te yüzde 4,3'e çıkması bekleniyor. 12 aylık enflasyonun 2023'teki yüzde 7,2'den 2024'te yüzde 5,9'a gerilemesi bekleniyor.

 "2023'teki mali performans programla büyük ölçüde uyumlu. Toplam açığın 2022'deki yüzde 1,1'den 2023'te yüzde 0,7'ye düşmesi beklenirken, petrol dışı faiz dışı açığın aynı dönemde yüzde 3,9'dan yüzde 2,5'e düşmesi bekleniyor. Aynı zamanda kamu borç stokunun da 2022 sonunda GSYİH'nın yüzde 45'inden, 2023 sonunda yüzde 42'nin altına düşmesi bekleniyor. Bütçe uygulaması, petrol dışı gelirlerdeki önemli artışla desteklendi. Ancak 2022 yılında, beklenenden çok daha yüksek olan ve 2023'e taşınan akaryakıt sübvansiyonu baskısıyla da karşı karşıya kaldı. Sübvansiyonun önemli bir kısmının da 2023'ten 2024'e devredilmesi muhtemel.”

“Makroekonomik istikrarın korunmasına yönelik kararlılıklar devam etmektedir. Program hedefleri doğrultusunda maliye politikası, kamu maliyesinin konsolidasyonuna ve dayanıklılığının güçlendirilmesine yönelik olmaya devam ediyor. Bu nedenle yetkililer, 2024 yılında petrol dışı faiz dışı açığı GSYİH'nın yüzde 2'sinin altına, kamu borç stokunu da GSYİH'nın yüzde 40'ına indirme konusunda kararlılar. Yetkililer, 2023 bütçesinin uygulanmasından kaynaklanan ve 2024'e devredilen önemli ödenmemiş yükümlülükleri karşılamak için 2024 bütçesine yeterli finansmanı dâhil etme taahhüdünde bulundular. Yetkililer, 2024 yılında bütçe uygulamasının, gerekli adımlar atılmadığı takdirde yakıt sübvansiyonlarından kaynaklanan büyük ve sürdürülemez baskılarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğinin farkındalar.”

“Yapısal reformların uygulanması ilerlemektedir. Yetkililer, vergi tabanını genişleterek, kamu harcamalarının önceliklendirilmesini, verimliliğini ve satın alınmasını iyileştirerek, istisnai prosedürler yoluyla harcamaları azaltarak ve ödenmemiş yükümlülükleri zamanında yerine getirerek yurt içi petrol dışı gelirlerini harekete geçirmek için daha uyumlu bir çabaya ihtiyaç duyulduğunu kabul etti. Özellikle ekonomik altyapıyı destekleyen kamu işletmelerinin yönetiminin güçlendirilmesi önemlidir. Bu bağlamda misyon, SONARA'nın ( petrol rafinerisi, Kamerun’da 01.06.2019 tarihinde yaşanan yangın nedeniyle o tarihten bu yana devletin rafineriyi yeniden inşasına yönelik herhangi bir girişimi olmadığı görülmektedir.)  yeniden yapılandırılması konusunda ilerleme sağlanması ihtiyacını vurguladı.”

“ Heyet, uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya ve makro-kritik iklim sorunlarına çözüm bulmaya yönelik politikaları tartıştı. 2020-30 Ulusal Kalkınma Stratejisi (SND30), ekonomide geniş bir yapısal dönüşüm öngörmektedir. İnsan sermayesine ve altyapıya yatırım yapılması, yönetişimin güçlendirilmesi, finansmana erişimin iyileştirilmesi gibi yatay politikalar yapısal dönüşümü ve ihracat çeşitlendirmesini destekleyecektir. Kamerun'un, makro-kritik iklim sorunlarını ele almak için iklim taahhütlerini ülkenin kurumsal, düzenleyici ve kamu finansmanı çerçevelerine yaygınlaştırması ve hem uyum hem de azaltım çabalarını hızlandırması gerekiyor.”

IMF ekibi, Başbakan Joseph Dion Ngute, Devlet Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ferdinand Ngoh Ngoh, Maliye Bakanı Louis Paul Motaze, Ekonomi, Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Alamine, BEAC Ulusal Direktörü Ousmane Mey, Emmanuel Nkoa Ayissi ve diğer üst düzey yetkililer ile görüşme gerçekleştirmiştir. Ekip ayrıca kalkınma ortaklarının, diplomatik topluluğun, özel sektörün ve sivil toplumun temsilcileriyle de görüşmüştür.